หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0808.2/ว2852] หน่วยงาน-(สน.คท.) : แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2563 หนังสือลงวันที่ : 17/09/2563 ลงเว็บไซต์ : 21/09/2563 เอกสารไฟล์ word

[มท 0810.7/ว2871] หน่วยงาน-(กพส.) : แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ หนังสือลงวันที่ : 18/09/2563 ลงเว็บไซต์ : 18/09/2563 เอกสารไฟล์ word

[มท 0802.3/ว74] หน่วยงาน-(กจ.) : ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป หนังสือลงวันที่ : 17/09/2563 ลงเว็บไซต์ : 17/09/2563

[มท 0803.3/ว2849] หน่วยงาน-(กค.) : การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนังสือลงวันที่ : 17/09/2563 ลงเว็บไซต์ : 17/09/2563 เอกสารไฟล์ word

[มท 0801.2/ว158] หน่วยงาน-(สล.) : ขอเลื่อนการประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563 หนังสือลงวันที่ : 16/09/2563 ลงเว็บไซต์ : 16/09/2563

[มท 0820.3/ว2840] หน่วยงาน-(กสว.) : รายงานปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ หนังสือลงวันที่ : 16/09/2563 ลงเว็บไซต์ : 16/09/2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารไฟล์ word