หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0816.3/ว3574] หน่วยงาน-(กศ.) : การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 หนังสือลงวันที่ : 17/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 17/11/2563 เอกสารไฟล์ word

[มท 0808.2/ว3578] หน่วยงาน-(สน.คท.) : แจ้งเกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ หนังสือลงวันที่ : 17/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 17/11/2563

[มท 0810.7/ว3580] หน่วยงาน-(กพส.) : การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนังสือลงวันที่ : 17/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 17/11/2563

[มท 0808.3/ว6891] หน่วยงาน-(สน.คท.) : ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 หนังสือลงวันที่ : 16/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 17/11/2563 เอกสารไฟล์ word

[มท 0810.7/ว3557] หน่วยงาน-(กพส.) : การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 หนังสือลงวันที่ : 16/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 16/11/2563