หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0809.2/ว147] หน่วยงาน-(สน.บถ.) : สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 หนังสือลงวันที่ : 09/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 09/11/2563

[มท 0808.3/ว6671] หน่วยงาน-(สน.คท.) : ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หนังสือลงวันที่ : 06/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 09/11/2563 เอกสารไฟล์ word

[มท 0816.3/ว3435] หน่วยงาน-(กศ.) : การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น หนังสือลงวันที่ : 05/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 06/11/2563 เอกสารไฟล์ word

[มท 0803.3/ว3450] หน่วยงาน-(กค.) : รายละเอียดประกอบยอดคงค้างในรายงานการเงินประจำปี 2563 หนังสือลงวันที่ : 06/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 06/11/2563 เอกสารแนบ เอกสาร file word