หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0806.2/ว3418] หน่วยงาน-(ศส.) : การสนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) หนังสือลงวันที่ : 04/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 04/11/2563

[มท 0810.2/ว3402] หน่วยงาน-(กพส.) : ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่่ปุ่น SGs Global Leader หนังสือลงวันที่ : 03/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 03/11/2563

[มท 0808.2/ว3398] หน่วยงาน-(สน.คท.) : หน่วยงานเอกชนแอบอ้างและบิดเบือนเอกสารราชการ ของกรมทางหลวงชนบท หนังสือลงวันที่ : 03/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 03/11/2563

[มท 0816.5/ว3396] หน่วยงาน-(กศ.) : การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หนังสือลงวันที่ : 03/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 03/11/2563

[มท 0816.3/ว3385] หน่วยงาน-(กศ.) : โครงการพัมนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 หนังสือลงวันที่ : 02/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 03/11/2563

[มท 0819.3/19972] หน่วยงาน-(กสธ.) : ขอให้แจ้งชื่อผู้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัล หนังสือลงวันที่ : 30/10/2563 ลงเว็บไซต์ : 03/11/2563 เอกสารไฟล์ word