หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0809.4/ว127] หน่วยงาน-(สน.บถ.) : การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 หนังสือลงวันที่ : 17/01/2565 ลงเว็บไซต์ : 17/01/2565 เอกสาร word

[มท 0810.2/ว117] หน่วยงาน-(กพส.) : ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 หนังสือลงวันที่ : 14/01/2565 ลงเว็บไซต์ : 17/01/2565

[มท 0810.3/ว88] หน่วยงาน-(กพส.) : การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 หนังสือลงวันที่ : 13/01/2565 ลงเว็บไซต์ : 14/01/2565