หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0820.2/ว52] หน่วยงาน-(กสว.) : รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 หนังสือลงวันที่ : 12/01/2564 ลงเว็บไซต์ : 12/01/2564

[มท 0801.2/ว6] หน่วยงาน-(สล.) : การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2564 หนังสือลงวันที่ : 11/01/2564 ลงเว็บไซต์ : 12/01/2564

[มท 0801.1/12] หน่วยงาน-(สล.) : ย้ายที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ หนังสือลงวันที่ : 11/01/2564 ลงเว็บไซต์ : 11/01/2564

[มท 0809.4/ว44] หน่วยงาน-(สน.บถ.) : ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 หนังสือลงวันที่ : 11/01/2564 ลงเว็บไซต์ : 11/01/2564