หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0803.3/ว1276] หน่วยงาน-(กค.) : การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือลงวันที่ : 18/06/2564 ลงเว็บไซต์ : 18/06/2564 เอกสารแนบ เอกสาร file word

[มท 0816.4/ว1262] หน่วยงาน-(กศ.) : คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย หนังสือลงวันที่ : 17/06/2564 ลงเว็บไซต์ : 17/06/2564 เอกสารไฟล์ word

[มท 0810.4/ว1270] หน่วยงาน-(กพส.) : การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 หนังสือลงวันที่ : 17/06/2564 ลงเว็บไซต์ : 17/06/2564

[มท 0816.3/ว1254] หน่วยงาน-(กศ.) : แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ หนังสือลงวันที่ : 16/06/2564 ลงเว็บไซต์ : 17/06/2564 เอกสารไฟล์ word

[มท 0808.2/ว1248] หน่วยงาน-(สน.คท.) : แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือลงวันที่ : 16/06/2564 ลงเว็บไซต์ : 16/06/2564 เอกสารไฟล์ word