หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0810.6/ว3210] หน่วยงาน-(กพส.) : การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง หนังสือลงวันที่ : 16/10/2563 ลงเว็บไซต์ : 16/10/2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารไฟล์ word

[มท 0816.3/ว3200] หน่วยงาน-(กศ.) : ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 หนังสือลงวันที่ : 15/10/2563 ลงเว็บไซต์ : 16/10/2563

[มท 0810.6/ว3198] หน่วยงาน-(กพส.) : การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชุนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ หนังสือลงวันที่ : 15/10/2563 ลงเว็บไซต์ : 16/10/2563

[มท 0810.3/ว3195] หน่วยงาน-(กพส.) : แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย หนังสือลงวันที่ : 15/10/2563 ลงเว็บไซต์ : 15/10/2563 เอกสารไฟล์ word

[มท 0816.3/ว3194] หน่วยงาน-(กศ.) : ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกตามระบบ QC 100 หนังสือลงวันที่ : 15/10/2563 ลงเว็บไซต์ : 15/10/2563

[มท 0816.3/ว3193] หน่วยงาน-(กศ.) : แนวทาง/มาตรการในการบริหารจัดการเอกสารสัญญาการให้กู้ยืมที่ยังคงค้างกับสถานศึกษา หนังสือลงวันที่ : 15/10/2563 ลงเว็บไซต์ : 15/10/2563