หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0804.3/ว2290] หน่วยงาน-(กม.) : การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล หนังสือลงวันที่ : 02/06/2566 ลงเว็บไซต์ : 06/06/2566 เอกสาร word

[มท 0804.3/ว2290] หน่วยงาน-(กม.) : หารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล หนังสือลงวันที่ : 02/06/2566 ลงเว็บไซต์ : 06/06/2566 เอกสาร word

[มท 0810.6/ว2278] หน่วยงาน-(กพส.) : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 หนังสือลงวันที่ : 02/06/2566 ลงเว็บไซต์ : 02/06/2566 เอกสารไฟล์ word

[มท 0810.2/ว2289] หน่วยงาน-(กพส.) : ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น หนังสือลงวันที่ : 02/06/2566 ลงเว็บไซต์ : 02/06/2566

[มท 0803.3/ว2250] หน่วยงาน-(กค.) : แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566 ลงเว็บไซต์ : 01/06/2566 เอกสาร word

[มท 0809.4/ว2219] หน่วยงาน-(สน.บถ.) : การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) หนังสือลงวันที่ : 30/05/2566 ลงเว็บไซต์ : 31/05/2566 กำหนดการฯ

[มท 0803.3/ว2212] หน่วยงาน-(กค.) : การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หนังสือลงวันที่ : 30/05/2566 ลงเว็บไซต์ : 30/05/2566 เอกสาร word