หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0804.4/ว1887] หน่วยงาน-(กม.) : เพื่อขอทราบข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือลงวันที่ : 22/06/2565 ลงเว็บไซต์ : 23/06/2565

[มท 0810.7/ว1880] หน่วยงาน-(กพส.) : การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก หนังสือลงวันที่ : 22/06/2565 ลงเว็บไซต์ : 22/06/2565 เอกสาร word

[มท 0809.2/ว61] หน่วยงาน-(สน.บถ.) : สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 หนังสือลงวันที่ : 20/06/2565 ลงเว็บไซต์ : 22/06/2565 เอกสาร word

[มท 0808.2/ว1877] หน่วยงาน-(สน.คท.) : แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2565 หนังสือลงวันที่ : 22/06/2565 ลงเว็บไซต์ : 22/06/2565 เอกสาร