หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0803.3/ว2113] หน่วยงาน-(กค.) : หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกัน หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564 ลงเว็บไซต์ : 20/09/2564 เอกสารไฟล์ word

[มท 0801.1/342] หน่วยงาน-(สล.) : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลกลาง) หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564 ลงเว็บไซต์ : 20/09/2564

[มท 0816.3/ว5354] หน่วยงาน-(กศ.) : การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 หนังสือลงวันที่ : 17/09/2564 ลงเว็บไซต์ : 17/09/2564 เอกสารไฟล์ word

[มท 0820.3/ว2053] หน่วยงาน-(กสว.) : แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช หนังสือลงวันที่ : 16/09/2564 ลงเว็บไซต์ : 17/09/2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร file word

[มท 0808.4/ว2066] หน่วยงาน-(สน.คท.) : การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือลงวันที่ : 17/09/2564 ลงเว็บไซต์ : 17/09/2564