หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0815.4/ว2489] หน่วยงาน-(กยผ.) : การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หนังสือลงวันที่ : 19/08/2563 ลงเว็บไซต์ : 20/08/2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร file word