หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0803.3/ว3632] หน่วยงาน-(กค.) : เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ หนังสือลงวันที่ : 24/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 24/11/2563 เอกสารไฟล์ word

[มท 0810.4/ว3607] หน่วยงาน-(กพส.) : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 24/11/2563

[มท 0808.2/ว3603] หน่วยงาน-(สน.คท.) : แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563 หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 23/11/2563

[มท 0802.3/ว3541] หน่วยงาน-(กจ.) : การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน หนังสือลงวันที่ : 13/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 18/11/2563

[มท 0803.3/ว3594] หน่วยงาน-(กค.) : การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 18/11/2563 เอกสารไฟล์ word